Mountain Logo on Wooden Background

Flat sketchy silhouette style mountain logo in white retro theme design over grey wooden textured background. Enjoy!!